Speaking - Unit 11 trang 84 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 11 phần Speaking

C. SPEAKING

Imagine yourself in the following situations and say exactly what you have to say in each of them.

Situation 1. Your classmate has just read a book. Ask him / her at least five questions about the book (the title, the author, the plot, the main character(s) of the book).

Situation 2. Your friend thinks that, nowadays, reading books is a waste of time and watching television is more interesting. You don’t agree. Express your disagreement and give at least three reasons.

Situation 3. You want to know your friend’s reading habit. Ask him / her at least three questions to find out.

Dịch bài:

Tưởng tượng chính bản thân em trong các tình huống sau đây và nói chính xác điều em phải nói trong mỗi tình huống đó.

Tình huống 1. Bạn cùng lớp của em vừa mới đọc 1 quyển sách. Hỏi bạn ấy ít nhất 5 câu hỏi về quyển sách đỏ (tên, tác giả, cốt truyện, các nhân vật chính của quyển sách)

Tình huống 2. Bạn của em nghĩ rằng, ngày nay đọc sách là lãng phí thời gian và xem truyền hình thú vị hơn. Em không đồng ý. Trình bày sự không tán thành của em và đưa ra ít nhất 3 lý do.

Tình huống 3. Em muốn biết thói quen đọc sách của bạn em. Hỏi bạn ấy ít nhất 3 câu hỏi để biết.

Answer

Situation 1. 

- What's the book about?

- Who wrote the book?

- How many characters are there? Who are they?

- What do you like most from the book?

- What is the meaning of the story?

Situation 2.

Watching television is clearly interesting, but in my opinion reading books has it own excitement. Firstly, books are easy to bring with me anywhere and I can read anytime. Secondly, reading books helps me enlarge my knowledge and learn how to write good stories in my life. Finally, reading books before going to bed makes me sleep better and deeper.

Situation 3.

- Do you like reading?

- How often do you read?

- How long does it take you to finish a book?

- How much time do you spend on reading everyday?

- What is your favorite kind of books?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan