Speaking - Unit 8 trang 64 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 8 phần Speaking

C. SPEAKING

Complete the following conversation, then practise reading it.

[ Hoàn thành đoạn đối thoại sau, sau đó thực hành đọc nó]

A: (1)                                     ?

B: “Our Future Life”? Yes, I did. It was quite interesting, wasn’t it?

A: (2)                                      ?

B: Its predictions? I like the predictions about cars.

A: (3)                                       ?

B: They will run on new, clean fuels and they will go very fast.

A: (4)                                       ?

B: Because with these cars, there won’t be so much pollution and people will be healthier.

A: (5)                                        ?

B: Oh, of course. By 2050, the world’s population will have reached 10 billion.

A: (6)                                        ?

B: Space to live and food to eat? Probably, there won’t be enough. Then maybe people will have to move to another planet.

Answer

(1) Did you watch “Our Future Life” on TV last night?

(2) It was, I think so. What did you think about its predictions about our life in the future?

(3) What are they?V What will cars be like in the future?

(4) Why do you like these cars?

(5) What about the world’s population? Will it increase?

(6) Then will there be enough space for people to live and food for them to eat?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan