Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 12 trang 93 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 12 phần Writing

D. WRITING

Exercise 1.Change the following active sentences to passive if possible. Some of the verbs are intransitive and cannot be changed. Keep the same tense.

[ Đổi các câu chủ động sau đây sang bị động nếu có thể. Một số động từ là ngoại động từ và không thể thay đổi. Giư nguyên thì.]

Examples:

My uncle will meet you at the airport.

You will be met at the airport by my uncle.

Our plane will land at 6 p.m.

No change

1. The chef will prepare the food.

                                                  .

2. John is working at the bakery.

                                                  

3. Lightning didn’t cause the fire.

                                             

4. We walked downtown after work yesterday.

                                                  

5. Thousands of people ride the subway every day.

                                                  

6. The baby was crying in the room.

                                                  

7. Joe fell down on his way to school this morning.

                                                  

8. A special committee is going to settle the dispute.

                                                  

9. Our house guests are going to arrive tomorrow afternoon.

                                                  

10. Our plan succeeded at last.

                                                  

11. Did the army surround the enemy?

                                                  

12. What happened in class yesterday?

                                                 

Answer

1. The food will be prepared by the chef.

2. No change

3. The fire wasn’t caused by lightning.

4. No change

5. The subway is ridden by thousands of people every day.

6. No change

7. No change

8. The dispute is going to be settled by a special committee.

9. No change

10. No change

11. Was the enemy surrounded by the army?

12. No change

Exercise 2.Write instructions for a warming up exercise before swimming, using the sets of Vietnamese instructions and words /phrases below.

[ Viết các hướng dẫn cho một bài tập khởi động trước khi bơi, sử dụng các hướng dẫn tiếng Việt và các từ/ cụm từ bên dưới]

■ stand / feet apart

■ hands on hips

■ tip head back

■ look straight up

■ nod head/face the floor

■ roll head / face the right / left

■ put down arms

Dịch bài:

■ Đứng thẳng, chân sang ngang một chút,

■ hai tay chống bên hông.

■ Ngửa đầu về đằng sau, mắt nhìn thẳng lên trời.

■ Cúi đầu vể phía trước, mắt nhìn xuống sàn nhà. 

■ Đầu quay hướng mặt vể bên phải sau đó sang trái 

■ Trở về vị trí ban đầu.                                       

Answer

Stand with your feet apart and hands on your hips. Tip your head back, looking straight up. Nod your head to face the floor. Then roll your head, facing the right and then the left. Finally put down your arms to the first position.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan