Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán lớp 4 - Phép trừ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Phép trừ. Bài 3 Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 1 trang 40 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính : 

a) 987864 – 783251                                        969696 – 656565

b) 839084 – 246937                                        628450 – 35813

Phương pháp:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 40 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

a) 48600 – 9455                   b) 80000 – 48765                             

    65102 – 13859                  941302 – 298764

Phương pháp:

- Viết số trừ dưới số bị trừ kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

a) 48600 – 9455 = 39145                      b) 80000 – 48765 = 31235

    65102 – 13859 = 51243                     941302 – 298764 = 642538

Bài 3 trang 40 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp:

Để tính quãng đường xe lửa Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh ta lấy quãng đường xe lửa từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường xe lửa Hà Nội - Nha Trang.

Lời giải:

Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 - 1315 = 415 (km)

Đáp số 415km

Bài 4 trang 40 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được \(214\; 800\) cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay \(80\; 600\) cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp:

Tóm tắt

Năm nay: 214 800 cây

Năm ngoái: ít hơn 80 600 cây

Cả 2 năm: ...... cây?

Phương pháp giải

- Số cây năm ngoái trồng được = Số cây năm nay trồng được - 80 600 

- Tổng số cây trồng được trong hai năm = Số cây năm nay trồng được + Số cây năm ngoái trồng được.

Lời giải:

214800 - 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan