Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán lớp 4 - Biểu thức có chứa hai chữ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Biểu thức có chứa hai chữ. Bài 3 a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ: Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu

Bài 1 trang 42 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị của \(c + d\) nếu:

a) \(c = 10\) và \(d = 25\);                                b) \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm.\)

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải: 

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35

b) c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm

Bài 2 trang 42 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

\(a - b\) là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của \(a - b\) nếu:

a) \(a = 32\) và \(b = 20\) ;       

b) \(a = 45\) và \(b = 36\) ; 

c) \(a = 18 m\) và \(b = 10m\). 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải:

a) a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a - b = 18m - 10m = 8m

Bài 3 trang 42 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a × b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Viết giá trị biểu thức vào ô trống (theo mẫu):

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a × b

36

 

 

 

a : b

4

 

 

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a × b

36

112 

360 

 700

a : b

4

 7

10 

Bài 4 trang 42 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan