Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 20 trang 41 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Giải bài tập Bài 20 trang 41 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) có \(AB =c, BC=a, CA=b\). Gọi \(M\) là điểm sao cho \(\overrightarrow {BM}  = k\overrightarrow {BC} \). Tính độ dài đoạn thẳng \(AM\). Xét trường hợp đặc biệt khi \(k = \dfrac{1}{2}\).

Giải

Từ điều kiện \(\overrightarrow {BM}  = k\overrightarrow {BC} \), ta suy ra

\(\overrightarrow {AM}  - \overrightarrow {AB}  = k(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {AB} )\) hay \(\overrightarrow {AM}  = (1 - k)\overrightarrow {AB}  + k\overrightarrow {AC} .\)

Bởi vậy

\(\begin{array}{l}A{M^2} = {\overrightarrow {AM} ^2}\\ = {\left[ {(1 - k)\overrightarrow {AB}  + k\overrightarrow {AC} } \right]^2}\\= {(1 - k)^2}{\overrightarrow {AB} ^2} + {k^2}{\overrightarrow {AC} ^2} + 2k(1 - k)\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \\ = {(1 - k)^2}{c^2} + {k^2}{b^2} + 2k(1 - k).\dfrac{1}{2}\left( {{c^2} + {b^2} - {a^2}} \right)\\ = (1 - k){c^2} + k{b^2} - k(1 - k){a^2}.\end{array}\)

Trong trường hợp \(k = \dfrac{1}{2}\) thì \(M\) là trung điểm của cạnh \(BC, AM\) là đường trung tuyến. Khi đó ta có công thức trung tuyến: \(AM = \dfrac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \dfrac{{{a^2}}}{4}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan