Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 34 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 34 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) và một điểm \(O\) bất kì. Chứng minh rằng với mọi điểm \(M\) ta luôn luôn tìm được ba số \(\alpha \,,\beta \,,\gamma \) sao cho \(\alpha  + \beta  + \gamma  = 1\) và \(\overrightarrow {OM}  = \alpha \overrightarrow {OA}  + \beta \overrightarrow {OB}  + \gamma \overrightarrow {OC} \). Nếu điểm \(M\) trùng với trọng tâm tam giác \(ABC\) thì các số \(\alpha \,,\beta \,,\gamma \) bằng bao nhiêu?

Giải

Vì hai vec tơ \(\overrightarrow {CA} \,,\,\,\overrightarrow {CB} \) không cùng phương nên ta có các số \(\alpha \,,\,\,\beta \) sao cho \(\overrightarrow {CM}  = \alpha \overrightarrow {CA}  + \beta \overrightarrow {CB} \), hay là

\(\overrightarrow {OM}  - \overrightarrow {OC} = \alpha (\overrightarrow {OA}  - \overrightarrow {OC} ) + \beta (\overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OC} ).\)

Vậy \(\overrightarrow {OM}  = \alpha \overrightarrow {OA}  + \beta \overrightarrow {OB}  + (1 - \alpha  - \beta )\overrightarrow {OC} .\)

Đặt \(\gamma  = 1 - \alpha  - \beta \) thì \(\alpha  + \beta  + \gamma  = 1\) và \(\overrightarrow {OM}  = \alpha \overrightarrow {OA}  + \beta \overrightarrow {OB}  + \gamma \overrightarrow {OC} \).

Nếu M trùng G thì ta có \(\overrightarrow {OG}  = \dfrac{1}{3}(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC} ).\)

Vậy \(\alpha  = \beta  = \gamma  = \dfrac{1}{3}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan