Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 44 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 44 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) biết \(A=(1 ; 3),\) \( B=(5 ; 6),\) \( C=(7 ; 0).\)

Giải

Gọi \(I(x,y)\) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\). Ta có

\(\begin{array}{l}IA = IB = IC    \Leftrightarrow    \left\{ \begin{array}{l}I{A^2} + I{B^2}\\I{A^2} = I{C^2}\end{array} \right.\\\Leftrightarrow      \left\{ \begin{array}{l}{(x - 1)^2} + {(y - 3)^2} = {(x - 5)^2} + {(y - 6)^2}\\{(x - 1)^2} + {(y - 3)^2} = {(x - 7)^2} + {y^2}\end{array} \right.\\\Leftrightarrow    \left\{ \begin{array}{l}8x + 6y = 51\\12x - 6y = 39\end{array} \right.      \Leftrightarrow    \left\{ \begin{array}{l}x =  \dfrac{9}{2}\\y =  \dfrac{5}{2}\end{array} \right.    \\ \Rightarrow    I = \left( { \dfrac{9}{2} ;  \dfrac{5}{2}} \right)\end{array}\)

Bán kính đường tròn :

\(R = IA\)

\(= \sqrt {{{\left( { \dfrac{9}{2} - 1} \right)}^2} + {{\left( { \dfrac{5}{2} - 3} \right)}^2}} \)

\(=  \dfrac{{5\sqrt 2 }}{2}\).

Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) là

\({\left( {x -  \dfrac{9}{2}} \right)^2} + {\left( {y - {{ \dfrac{5}{2}}^{}}} \right)^2} =  \dfrac{{25}}{2}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan