Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.2 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chứng minh MNP là tam giác đều.

a. Cho tam giác đều ABC. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều.

b. Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, P, Q tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, DA, AB. Chứng minh MNPQ là hình vuông (tứ giác đều)

c. Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi M, N, P, Q,, R tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, DE, EA, AB. Chứng minh MNPQR là ngũ giác đều.

Giải:                                                         

a. Ta có: M là trung điểm của BC

N là trung điểm của AC

nên MN là đường trung bình của ∆ ABC ⇒ MN = \({1 \over 2}\)AB

Ta có: P là trung điểm của AB nên MP là đường trung bình của ∆ ABC

 ⇒ MP = \({1 \over 2}\)AC

NP là đường trung bình của ∆ ABC ⇒ NP = \({1 \over 2}\)BC

mà AB = BC = AC (gt) ⇒ MN = MP = NP. Vậy ∆ MNP đều

b.

Xét ∆ APQ và ∆ BQM:

AQ = BQ (gt)

\(\widehat A = \widehat B = {90^0}\)

AP = BM (gt)

Do đó: ∆ APQ = ∆ BQM (c.g.c) ⇒ PQ = QM (1)

Xét ∆ BQM và ∆ CMN:

BM = CM (gt)

\(\widehat B = \widehat C = {90^0}\)

BQ = CN (gt)

Do đó: ∆ BQM = ∆ CMN (c.g.c) ⇒ QM = MN (2)

Xét ∆ CMN và ∆ DNP:

CN = DN (gt)

\(\widehat C = \widehat D = {90^0}\)

CM = DP (gt)

Do đó: ∆ CMN = ∆ DNP (c.g.c) ⇒ MN = NP (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: MN = NP = PQ = QM

nên tứ giác MNPQ là hình thoi

Vì AP = AQ nên ∆ APQ vuông cân tại A

BQ = BM nên ∆ BMQ vuông cân tại B

\( \Rightarrow \widehat {AQP} = \widehat {BQM} = {45^0}\)

\(\widehat {AQP} + \widehat {PQM} + \widehat {BQM} = {180^0}\) (kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {PQM} = {180^0} - \left( {\widehat {AQP} + \widehat {BQM}} \right)\)

\(= {180^0} - \left( {{{45}^0} + {{45}^0}} \right) = {90^0}\)

Vậy tứ giác MNPQ là hình vuông.

c.

Xét ∆ ABC và ∆ BCD:

AB = BC (gt)

\(\widehat B = \widehat C\) (gt)

BC = CD (gt)

Do đó: ∆ ABC = ∆ BCD (c.g.c)

⇒ AC = BD (1)

Xét ∆ BCD và ∆ CDE:

BC = CD (gt)

\(\widehat C = \widehat D\) (gt)

CD = DE (gt)

Do đó: ∆ BCD = ∆ CDE (c.g.c) ⇒ BD = CE (2)

Xét ∆ CDE và ∆ DEA:

CD = DE (gt)

\(\widehat D = \widehat E\) (gt)

DE = EA (gt)

Do đó: ∆ CDE = ∆ DEA (c.g.c) ⇒ CE = DA (3)

Xét ∆ DEA và ∆ EAB:

DE = EA (gt)

\(\widehat E = \widehat A\) (gt)

EA = AB (gt)

Do đó: ∆ DEA = ∆ EAB (c.g.c) ⇒ DA = EB (4)

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: AC = BD = CE = DA = EB

Trong ∆ ABC ta có RM là đường trung bình

⇒ RM = \({1 \over 2}\)AC (tính chất đường trung bình của tam giác)

Mặt khác, ta có: Trong ∆ BCD ta có MN là đường trung bình

⇒ MN = \({1 \over 2}\)BD (tính chất đường trung bình của tam giác)

Trong ∆ CDE ta có NP là đường trung bình

⇒ NP = \({1 \over 2}\)CE (tính chất đường trung bình của tam giác)

Trong ∆ 9DEA ta có PQ là đường trung bình

⇒ PQ = \{1 \over 2}\)DA (tính chất đường trung bình của tam giác)

Trong ∆ EAB ta có QR là đường trung bình

⇒ QR = \({1 \over 2}\)EB (tính chất đường trung bình của tam giác)

Suy ra: MN = NP = PQ = QR = RM

Ta có: \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = \widehat D = \widehat E = {{\left( {5 - 2} \right){{.180}^0}} \over 5} = {108^0}\)

∆ DPN cân tại D

\( \Rightarrow \widehat {DPN} = \widehat {DNP} = {{{{180}^0} - \widehat D} \over 2} = {{{{180}^0} - {{108}^0}} \over 2} = {36^0}\)

∆ CNM cân tại C

\( \Rightarrow \widehat {CNM} = \widehat {CMN} = {{{{180}^0} - \widehat C} \over 2} = {{{{180}^0} - {{108}^0}} \over 2} = {36^0}\)

\(\widehat {ADN} + \widehat {PNM} + \widehat {CNM} = {180^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {PNM} = {180^0} - \left( {\widehat {ADN} + \widehat {CNM}} \right)\)

\(= {180^0} - \left( {{{36}^0} + {{36}^0}} \right) = {108^0}\)

∆ BMR cân tại B

 \(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {BMR} = \widehat {BRM} = {{180^\circ  - \widehat B} \over 2} = {{180^\circ  - 108^\circ } \over 2} = 36^\circ   \cr  & \widehat {CMN} + \widehat {NMR} + \widehat {BMR} = 180^\circ   \cr &  \Rightarrow \widehat {NMR} \cr  &= 180^\circ  - \left( {\widehat {CMN} + \widehat {BMR}} \right)  \cr  & = 180^\circ  - \left( {36^\circ  + 36^\circ } \right) = 108^\circ  \cr} \)

∆ ARQ cân tại A

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {ARQ} = \widehat {AQR} = {{180^\circ  - \widehat A} \over 2} = {{180^\circ  - 108^\circ } \over 2} = 36^\circ   \cr  & \widehat {BRM} + \widehat {MRQ} + \widehat {ARQ} = 180^\circ   \cr  &  \Rightarrow \widehat {MRQ} = 180^\circ  - \left( {\widehat {BRM} + \widehat {ARQ}} \right) \cr  & = 180^\circ  - \left( {36^\circ  + 36^\circ } \right) = 108^\circ  \cr} \)

∆ QEP cân tại E

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {EQP} = \widehat {EPQ} = {{180^\circ  - \widehat E} \over 2} = {{180^\circ  - 108^\circ } \over 2} = 36^\circ   \cr  & \widehat {AQR} + \widehat {RQP} + \widehat {EQP} = 180^\circ   \cr  &  \Rightarrow \widehat {RQP} = 180^\circ  - \left( {\widehat {AQR} + \widehat {EQP}} \right) \cr  & = 180^\circ  - \left( {36^\circ  + 36^\circ } \right) = 108^\circ   \cr  & \widehat {EPQ} + \widehat {QPN} + \widehat {DPN} = 180^\circ   \cr  &  \Rightarrow \widehat {QPN} = 180^\circ  - \left( {\widehat {EPQ} + \widehat {DPN}} \right) \cr  & = 180^\circ  - \left( {36^\circ  + 36^\circ } \right) = 108^\circ  \cr} \)

Suy ra : \(\widehat {PNM} = \widehat {NMR} = \widehat {MRQ} = \widehat {RQP} = \widehat {QPN}\)

Vậy MNPQR là ngũ giác đều.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan