Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 14 trang 240 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 14 trang 240 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải các hệ phương trình sau:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 4y = 9\\{x^2} + {y^2} + x - 2y = 2\end{array} \right.;\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4{x^2} + {y^2} - 2xy = 7\\\left( {2x - y} \right)y = y;\end{array} \right.\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}5\left( {x + y} \right) + 2xy =  - 19\\3xy + x + y =  - 35.\end{array} \right.\)

Giải:

a) \(\left( {1;2} \right)\) và \(\left( { - \dfrac{{23}}{{17}};\dfrac{{44}}{{17}}} \right).\)

b) Nghiệm của hệ là: \(\left( {\dfrac{{\sqrt 7 }}{2};0} \right),\left( { - \dfrac{{\sqrt 7 }}{2};0} \right),\left( { - 1; - 3} \right)\) và \(\left( {\dfrac{3}{2};2} \right)\).

Gợi ý. Từ phương trình thứ hai suy ra \(y = 0\) hoặc \(y = 2x - 1.\)

c) Nghiệm của hệ là \(\left( { - 3;4} \right)\) và \(\left( {4; - 3} \right)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan