Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 15 Trang 128 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Complete the sentences, using the verbs in the present perfect.

Complete the sentences, using the verbs in the present perfect.

Hoàn thành câu sau sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

a) This Computer is the best one I ______ . (ever use)

This Computer is the best One I have ever used.

b) There_______ a new program for the students in the school. (be)

c) Three more students our group this week. (join)

d) This is the fifth time he the Computer, (damage)

e) Our teacher the whole class to learn Computer Science, (ask)

f) We why the printer refused to work. (find out)

Hướng dẫn giải 

a. This computer is the best one I have ever used.

b. There has been a new program for the students in the school.

c. Three more students have joined our group this week.

d. This is the fifth time he has damaged the computer.

e. Our teacher has asked the whole class to learn computer science.

f. We have found out why the printer refused to work.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan