Câu 3 Unit 4 Trang 35 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Complete the dialogues using the past simple.

Complete the dialogues using the past simple.

Hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng thì quá khứ đơn.

a) A:________________________________ ?

B: I went to school by bus.

b)  A: ______________________________ yesterday morning?

B: Early? No. I got up at about 9 o'clock. Yesterday was Sunday.

c) A: Where did you go last summer?

B:________________________________ Ha Long Bay.

d) A:__________________________ in the supermarket?

B: I bought some beef and oranges.

e) A: What did you drink at the party?

B:__________________________ some Coca-Cola.

f) A:_____________________________ last night?

B: I slept very well.

g) A: What story did she tell you?

B:___________________ me "The Last Leaf', an interesting short story.

Hướng dẫn giải 

a) How did you go to school?

b) Did you get up early yesterday morning?

c) I went to Ha Long Bay.

d) What did you buy in the supermarket?

e) I drank some Coca- Cola.

f) How did you sleep last night?

g) She told me "The Last Leaf', an interesting short story.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan