Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.10 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.10 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm các giá trị của q để mỗi phương trình sau có vô số nghiệm :

a. \(2qx – 1 = x + q\)

b. \({q^2}x - q = 25x - 5\)

Giải:

a. \(2qx - 1 = x + q \Leftrightarrow \left( {2q - 1} \right)x = q + 1.\)

phương trình đã cho có vô số nghiệm khi và chỉ khi \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{q + 1 = 0}\\{2q - 1 = 0}\end{array}} \right.\)

không có số q nào thỏa mãn điều kiện này.

b. q = 5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan