Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.58 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.58 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải các hệ phương trình :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - y + 3z = 4}\\{3x - 2y + 2z = 3}\\{5x - 4y = 2}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y = 16}\\{y + z = 28}\\{z + x = 22}\end{array}} \right.\)

c. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - y} \right| = \sqrt 2 }\\{2x - y =  - 1}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. Vô nghiệm ;

b. \(\left( {x;y;z} \right) = \left( {5;11;17} \right)\)

c. \(\left( { - 1 - \sqrt 2 ; - 1 - 2\sqrt 2 } \right)\) và \(\left( { - 1 + \sqrt 2 ; - 1 + 2\sqrt 2 } \right)\)

Gợi ý.

Do \(\left| {x - y} \right| = \sqrt 2  \Leftrightarrow {\rm{x}} - y =  \pm \sqrt 2 \) nên tập nghiệm của hệ phương trình đã cho bằng hợp các tập nghiệm của hai hệ phương trình

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - y = \sqrt 2 }\\{2{\rm{x}} - y =  - 1}\end{array}} \right.\) và \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - y =  - \sqrt 2 }\\{2{\rm{x}} - y =  - 1}\end{array}} \right.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan