Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.44 trang 141 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tìm các giới hạn sau

Tìm các giới hạn sau

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} {\left( {3 - 4x} \right)^2}\)                             b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 1} {{{x^2} + x + 1} \over {2{x^5} + 3}}\)

c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} {{{x^2}\left( {2x - 1} \right)} \over {{x^4} + x + 1}}\)                               d) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \root 3 \of {{{{x^2} - x + 1} \over {{x^2} + 2x}}} \)

e) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \sqrt {{{9{x^2} - x} \over {\left( {2x - 1} \right)\left( {{x^4} - 3} \right)}}} \)                   f) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{1 - {1 \over x}} \over {1 + {1 \over x}}}\)

g) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left| {{{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}}} \right|\)                       h) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} {{{{\left( {{x^2} - x + 6} \right)}^2}} \over {{x^3} + 2{x^2}}}\)

Giải

a) 81;                         b) 1;                   c) \({1 \over 3};\)                   

d) \({{\root 3 \of 3 } \over 2};\)                       e) \({{\sqrt 5 } \over 5};\)

f) Với mọi \(x \ne 0,\) ta có

                           \({{1 - {1 \over x}} \over {1 + {1 \over x}}} = {{x - 1} \over {x + 1}}\)

Do đó

                            \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{1 - {1 \over x}} \over {1 + {1 \over x}}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{x - 1} \over {x + 1}} =  - 1;\)

g) \({{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}} = {{2 - x} \over x}\) với mọi \(x \ne -3\)

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} {{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} {{2 - x} \over x} = -{5 \over 3}.\) Do đó

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} \left| {{{ - {x^2} - x + 6} \over {{x^2} + 3x}}} \right| = \left| { - {5 \over 3}} \right| = {5 \over 3}.\)

h) \({{{{\left( {{x^2} - x - 6} \right)}^2}} \over {{x^3} + 2{x^2}}} = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}\left( {x + 2} \right)} \over {{x^2}}}\) với mọi \(x \ne 2\)

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} {{{{\left( {{x^2} - x - 6} \right)}^2}} \over {{x^3} + 2{x^2}}} = 0\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan