Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.59 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 4.59 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải các bất phương trình :

a. \(2{{ {x}}^2} - 7{ {x}} - 15 \ge 0\)

b. \(12{x^2} - 17{ {x - 105  <  0}}\)

c. \(x\left( {{ {x}} + 5} \right) \le 2\left( {{x^2} + 2} \right)\)

d.\(2{\left( {x + 2} \right)^2} - 3,5 \ge 2{ {x}}\)

e. \(\dfrac{1}{3}{x^2} - 3{ {x}} + 6 < 0\)

Giải:

a. Xét tam thức \(f\left( { {x}} \right) = 2{{ {x}}^2} - 7{ {x}} - 15\) có \(a = 2 > 0\) và \(\Delta  = 49 + 120 = 169 = {13^2}\) nên tam thức có hai nghiệm \({x_1} =  - \dfrac{3}{2},{x_2} = 5.\) Do đó bất đẳng thức có tập nghiệm là : \(\left( { - \infty \dfrac{{ - 3}}{2}} \right] \cup \left[ {5; + \infty } \right)\)

b. Nghiệm bất phương trình là \( - \dfrac{7}{3} < x < \dfrac{{15}}{4}.\)

c. Tập nghiệm bất phương trình là \(\left( { - \infty ;1} \right] \cup \left[ {4; + \infty } \right).\)

d. Bất phương trình được biến đổi thành \({\left( {2{ {x}} + 3} \right)^2} \ge 0\) nên tập nghiệm là số thực R.

e. Nghiệm bất phương trình là \(3 < x < 6.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan