Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.61 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 4.61 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm các giá trị nguyên không âm của x thỏa mãn bất phương trình:

\(\dfrac{{x + 3}}{{{x^2} - 4}} - \dfrac{1}{{x + 2}} < \dfrac{{2{ {x}}}}{{2{ {x}} - {x^2}}}.\)

Giải:

Bất phương trình được biến đổi thành \(\dfrac{{2{ {x}} + 9}}{{\left( {{ {x}} - 2} \right)\left( {{ {x}} + 2} \right)}} < 0\), với \(x ≠ 0\).

Suy ra tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

\(S = \left( { - \infty ; - \dfrac{9}{2}} \right) \cup \left( { - 2;0} \right) \cup \left( {0;2} \right).\)

Do đó, giá trị nguyên không âm của x thỏa mãn bất phương trình là \(x = 1\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan