Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 6 Trang 55 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Use the -ING form of the words in the box to complete the sentences below.

Use the -ING form of the words in the box to complete the sentences below.

Sử dụng V-ing với những từ dưới đây để hoàn thành câu. 

cook                 write               smoke                eat              play                go 

learn                drink               read                   reply            practice 

a) _______ tap water is very dangerous for our health.

b) _______is now forbidden in public places.

c) _______ poetry is his favorite free time activity.

d) _______ must go along with ________.

e) Their job is_________ the phone and__________ letters.

f) _______ badminton and table tennis is very popular with students.

g) _______ is the subject Hoa likes best.

h) _______ a lot of vegetables is very necessary for everyone.

i) The children like ________to school by bus.

Hướng dẫn giải 

a. drinking              f. playing
b. smoking             g. cooking
c. reading              h. eating
d. learning practicing     i. going
e. replying writing


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan