Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 6 Trang 55 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box.

Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box.
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của từ dưới đây. 
 
come          play        drive          swim          talk           repair           recycle 
work           practice   cook          high-jump   run           sew              learn 

a) Liz likes_______________ to our house.

Liz likes coming to our house.

b) Nam hates____________ video games.

c) Mrs. Robinson doesn't like____________ the car.

d) Do you like____________ in the sea?

e) Ba is very good at____________ household appliances.

f) Mr. Robinson loves____________ to his neighbors.

g) Hoa thinks____________ is very helpful to all girls.

h) Hoa and Ba really like_____ t______ in the school Y&Y.

i) The students often collect waste paper for____________ .

j) The girls enjoy______________ fitness exercises after class.

k) Does she hate_____________ dinner?

I) I don't like_____________ but I like__________ .

m) Nam and his close friends want to have high marks in exams by    very hard at school.

Hướng dẫn giải 

b. playing             h. working
c. driving             i. recycling
d. swimming           j. practicing
e. repairing            k. cooking
f. talking              l. running high jumping
g. sewing             m. learning

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan