Câu 7 Unit 10 Trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

Complete the sentences using the adjactive+ to-infinỉtive

Complete the sentences using the adjactive+ to-infinỉtive

Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc tính từ + to V.

a) It/ lovely/ see/ you/ again.

It is lovely to see you again.

b) I/ delighted/ receive/ your message.

______________________________________.

c) They/ well prepared/ attend/ the Olympia contest.

______________________________________.

d) He/ anxious/ wait for/ the test results.

______________________________________.

e) We/ happy/ receive/ a lot of presents from our grandparents.

______________________________________.

f) She/ smart enough/ answer/ all the questions.

______________________________________.

Hướng dẫn giải 

a) It’s lovely to see you again.

b) I’m delighted to receive your message.

c) They are well prepared to attend the Olympia contest.

d) He is anxious to wait for the test results.

e) We are happy to receive a lot of presents from our parents.

f) She is smart enough to answer the questions.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan