Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 7 Trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Read the situations and complete the sentences, using the words in brackets.

Read the situations and complete the sentences, using the words in brackets.

Đọc các tình huống sau và hoàn thành câu, sử dụng các từ trong ngoặc. 

Example:

I am tall, but you are taller. (as______as)

I am not as tall as ỵou.

a) My bicycle is nice but yours is nicer. (as______as)

My bicỵcle isn’t______________________.

b) Lan is pretty, and her sister is pretty too. (as______as)

Lan is_____________________________ .

c) Cats aren’t íriendly, but dogs are íriendly. (different from)

Cats are____________________________ .

d) Brown is 50 years old; Mrs. Brown is 50 years old. (the same)

Mr. Brown is ___________ age as _________ .

e) He has a harsh voice, but his sister has a sweet voice. (different from)

His voice’s ____________________ his sister’s.

f) Ann’s salary is 800 dollars; her húsbancTs salary is 800 dollars. (the same)

Ann gets ________ salary as______________ .

g) The film was so boring, but I thought it was interesting. (different from)

The film was quite ________ what__________ .

h) Your hair is black; mine is black too. (the same)

Your hair is __________ color as  __________ .

i) Jane likes chocolate; but John likes beer. (different from)

Jane’s taste is _________________________ .

j) Jill is more intelligent than Bill. (as_______ as)

Bill isn’t ‘____________________________ .

k) I arrived here at 7 am; the guests arrived here at 7 am too. (the same)

I arrived here _________ time as___________ .

 Hướng dẫn giải 

a. as/ so nice as your

b. as pretty as her sister

c. different from dogs

d. the same … Mrs. Brown

e. is different from

f. the same … her husband’s salary

g. different from … I thought

h. the same … mine

i. different from John’s

j. as intelligent as Jill (is)

k. at the same … the guests

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan