Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 9 Trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Complete the sentences with wỉll, ‘ll, or won ’t.

Complete the sentences with wỉll, ‘ll, or won ’t.

Hoàn thành các câu sau sử dụng wỉll, ‘ll, hoặc won ’t.

a)

A: Have you heard any news about Kim Trang since her bike accident?

B: No, I’ve heard nothing. As soon as I hear something, I (let)‘ll let you know.

b)

A: I want to go to the post office to get’ a parcel but my bike has broken down.

B: I(lend) ________ you my bike.

A: Thanks.

c) 

A: Who’d like to hang this picture on the wall?

B: I (do) ____________ it.

d) 

A: Excuse me, waiter! This isrít what I ordered. I ordered beef, not chicken.

B: Sorry, madam. I (take) _________ this back and get your beef.

e)

A: What would you like to drink?

B: I (have) ________ some tomato juice, please.

f)

A: You look too tried to walk home.

B: Yes. I think I (take) _________ a taxi.

g)

A: I don’t know how to use this camera.

B: OK, I (help) __________ you.

h) 

A: I’d like you to stay with me for some days.

B: I can see you’re very busy, so I (nơt stay)___________ long.

Hướng dẫn giải 

a. will let/‘ll let 

b. will lend/‘ll lend 

c. will do/’ll do 

d. will take/’ll take 

e. will have/’ll have

f. will take/’ll take

g. will help/’ll help

h. won‘t stay.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan