Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 1 - Unit 1: My Friends - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 1 - Unit 1: My Friends trang 8 - A, B, C, D. A. Write the missing letters to complete the alphabet. (Viết những chữ cái còn thiếu đã hoàn thành bảng chữ cái.)

A. Write the missing letters to complete the alphabet. (Viết những chữ cái còn thiếu đã hoàn thành bảng chữ cái.)

 
Lời giải: 
 

B. Unscramble and write. (Sắp xếp lại các từ và viết.)

Lời giải: 

1. How do you spell “Lucy”? (Bạn đánh vần “Lucy” như thế nào?)

   L-U-C-Y.

2. How do you spell “Tom”? (Bạn đánh vần “Tom” như thế nào?)

    T-O-M.

 

C. Listen and write. (Nghe và viết.)

Phương pháp: 

1. 

What's your name? (Tên cậu là gì?)

My name's Alfie. (Tên tớ là Alfie.) 

How do you spell "Alfie"? (Cậu đánh vần "Alfie" như thế nào?)

A-L-F-I-E. 

2.

What’s your name? (Tên cậu là gì?)

My name’s Hugo(Tên tớ là Hugo.)

Hugo? How do you spell “Hugo”? (Hugo sao? Cậu đánh vần “Hugo” như thế nào?)

H-U-G-O.

3.

What's your name? (Tên cậu là gì?)

My name's Mary. (Tên tớ là Mary.)

How do you spell "Mary"? (Cậu đánh vần “Mary” như thế nào?)

M-A-R-Y.

4.

What's your name? (Tên cậu là gì?)

My name's Ella. (Tên tớ là Ella.)

How do you spell "Ella"? (Cậu đánh vần “Ella” như thế nào?)

E-L-L-A.

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải: 

1. How do you spell "Alfie" ? (Cậu đánh vần “Alfie” như thế nào?)

    A-L-F-I-E.

2. How do you spell "Nick" ? (Cậu đánh vần “Nick” như thế nào?)

    N-I-C-K.

3. How do you spell "Ella"? (Cậu đánh vần “Ella” như thế nào?)

    E-L-L-A.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan