Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 2 - Unit 1: My Friends - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start -Lesson 2 - Unit 1: My Friends trang 10 - A, B, C, D. A. Look and write. (Nhìn và viết.)

A. Look and write. (Nhìn và viết.)

 
 
Lời giải: 
 
 

1. The UK: Vương quốc Anh

2. The USA: nước Mỹ

3. Alpha: hành tinh 

4. Italy: Nước Ý

5. India: Ấn Độ

6. Japan: Nhật Bản

B. Look and read. Put a tick or a cross. (Nhìn và đọc. Đánh dấu tích hoặc dấu gạch chéo.)

 
 
 
Phương pháp: 

1. A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: I’m from the India. (Tôi đến từ Ấn Độ)

2.  A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: I’m from the USA. (Tôi đến từ nước Mỹ.)

3.  A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: He’s from  Alpha. (Anh ấy đến từ hành tinh.)

4.  A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: She’s  from Japan. (Cô ấy đến từ nước Nhật.)

5.  A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: He’s from Italy. (Anh ấy đến từ nước Ý.)

Lời giải: 

C. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

 

Phương pháp: 
 

1. A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: I’m from the UK. (Tôi đến từ nước Anh.)

2. A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: I’m from India. (Tôi đến từ Ấn Độ.)

3. A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: He’s from the USA. (Anh ấy đến từ nước Mỹ.)

4. A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: He’s from Italy. (Anh ấy đến từ nước Ý.)

5. A: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    B: He’s from Alpha. (Anh ấy đến từ hành tinh An-pha.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)

 
 
Lời giải: 
 
 

1. A: Where are you from? (Bạn đế từ đâu ?) 

    B: I'm from the UK. (Tớ đến từ Vương quốc Anh.)

2.  A: Where's she from(Bạn đến từ đâu?)

    B: She’s  from Japan. (Cô ấy đến từ nước Nhật.)

3.  A: Where's he from(Bạn đến từ đâu?)

    B: He’s from Italy(Anh ấy đến từ nước Ý.)

4.  A: Where are you from(Bạn đến từ đâu?)

    B: I’m from Alpha(Tôi đến từ hành tinh An-pha.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan