Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 3 - Unit 1: My Friends - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 3 - Unit 1: My Friends trang 12 - A, B, C, D. A. Draw lines.(Vẽ đường nối.)

A. Draw lines. (Vẽ đường nối.)

Phương pháp: 

singing: hát

drawing: vẽ

dancing: nhảy

reading: đọc

painting: tô màu

Lời giải: 

1 - reading 

2 - singing 

3 - drawing 

4 - dancing 

5 - painting 

B. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải: 

1. painting: tô màu

2. drawing: vẽ

3. reading: đọc

4. dancing: nhảy

5. singing: hát

C. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp:

1. Do your friends like dancing? (Bạn của bạn có thích nhảy không?)

   Yes, they do. (Họ có thích.)

2. Do your friends like reading? (Bạn của bạn có thích đọc sách không?)

   No, they don’t. (Họ không thích.)

3. Do your friends like drawing? (Bạn của bạn có thích vẽ không?)

   No, they don’t. (Họ không thích.)

4. Do your friends like singing? (Bạn của bạn có thích hát không?)

   Yes, they do. (Họ có thích.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)

 
Lời giải: 

1. Do you friends like drawing? (Bạn của bạn có thích vẽ không?) 

   Yes, they do. (Có, họ thích.) 

2. Do your friends like reading? (Bạn của bạn có thích đọc sách không?)

   No, they don’t. (Họ không thích.)

3. Do your friends like singing?  (Bạn của bạn có thích hát không?)

   Yes, they do. (Họ có thích.)

2. Do your friends like painting?  (Bạn của bạn có thích tô màu không?)

   No, they don’t. (Họ không thích.)

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan