Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 3 - Unit 4: Home - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 3 - Unit 4: Home trang 40 - A, B, C, D. A. Circle the odd one out and write. (Khoanh vào từ khác với những từ còn lại và viết.)

A. Look and write. (Nhìn và viết.)

 
 
Lời giải: 

 

1. sofa: ghế sô-pha 

2. mirror: gương

3. picture: bức tranh

4. table: bàn

5. box: cái hộp

6. house: nhà 

B. Look and circle. (Nhìn và khoanh.)


Phương pháp: 

1. sofa: ghế sofa

2. mirror:gương

3. picture: bức tranh

4. table: bàn

5. box: cái hộp

6. house: nhà

Lời giải: 

 

C. Listen and put a tick or a cross. (Nghe và đặt dấu tích hoặc nhân.)

Bài nghe:

1.

- Dad, Is the picture in the bedroom? (Bố, có 1 bức tranh trong phòng ngủ phải không?)

- The picture is about cats. (Bức tranh về những con mèo.)

- Yes. It is here. It’s in the bedroom. (Đúng rồi, nó ở trong phòng ngủ.)

2.

- Is the mirror in the kitchen? (Có cái gương trong phòng bếp phải không?)

- No, it isn’t. (Không đâu.)

3.

- Is the sofa in the living room? (Có cái ghế sofa trong phòng khách phải không?)

- Yes, it is. (Đúng vậy.)

4.

- Is the table in the kitchen? (Có cái bàn trong phòng bếp phải không?)

- No, it isn’t. (Không đâu.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)


 
Phương pháp: 

Is the _____ in the ______? (_____ ở _______ đúng không?) 

Yes, it is. (Đúng vậy.) 

No, it isn't. (Không phải.) 

Lời giải: 

1.

A: Is the table in the kitchen? (Cái bàn ở trong bếp đúng không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

2.

A: Is the sofa in the living room? (Cái sofa ở trong phòng khách đúng không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

3.

A: Is the picture in the bedroom? (Bức tranh ở trong phòng ngủ đúng không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

4.

A: Is the mirror in the living room? (Cái gương ở trong phòng khách đúng không?)

B: No, it isn’t. (Không đâu.)

Sachbaitap.com

Lời giải:

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan