Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 5 - Getting started - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Getting started Lesson 5 trang 7 - A, B, C. A. Draw lines. (Vẽ đường nối.)

A. Draw lines. (Vẽ đường nối.)

 
 
 
 
Phương pháp: 

one: số một 

seven: số bảy 

six: số sáu

eight: số tám 

three: số ba 

Lời giải: 

B. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.) 

Bài nghe:

1. Hello. How old are you? (Xin chào. Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m 4. (Tôi 4 tuổi.)

2. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m 5. (Tôi 5 tuổi.)

    Five? (5 sao?)

    Yes, I'm five. (Đúng vậy, tôi 5 tuổi.)

3. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m 10. (Tôi 10 tuổi.)

    Ten? (10 sao?)

    Yes, I'm ten. (Đúng vậy, tôi 10 tuổi.)

4. Hello. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m 9. (Tôi 9 tuổi.)

Lời giải: 

C. Look and write. (Nhìn và viết.)

Phương pháp: 

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi?) 

I'm ____. (Tôi ____ tuổi.) 

Lời giải: 

1. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m eight. (Tôi 8 tuổi.)

2. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m five. (Tôi 5 tuổi.)

3. How old are you(Bạn bao nhiêu tuổi?)

   I’m ten. (Tôi 10 tuổi.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan