Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Review and Practice - Unit 3: School - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Review and Practice - Unit 3: School trang 36 - A, B, C. A. Look and read. Put a tick or a cross. (Nhìn và đọc. Đặt dấu tích hoặc dấu nhân.)

A. Look and read. Put a tick or a cross. (Nhìn và đọc. Đặt dấu tích hoặc dấu nhân.)


Phương pháp: 
 
1. pencil: bút chì

2. music: môn âm nhạc

3. ruler: thước

4. math: môn toán

5. eraser: cục tẩy

6. pencil: bút chì

7. ruler: thước

8. P.E.: môn thể dục

9. English: môn tiếng anh

10. art: môn vẽ

Lời giải: 

B. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

 
 

Bài nghe:

1.

- When do you have English, Jane? (Khi nào bạn có môn Tiếng Anh, Jane?)

- I have English on Wednesdays and Thursdays. (Tôi có môn Tiếng anh vào các thứ tư và thứ năm.)

2.

- When do you have art, Max ? (Khi nào bạn có môn mỹ thuật, Max?)

- I have art on Mondays. (Tôi có môn mỹ thuật vào các thứ hai.)

3.

- When do you have P.E., Bill ? (Khi nào bạn có môn thể dục, Bill?)

- I have P.E. on Fridays. (Tôi có môn thể dục vào các thứ sáu.)

4.

- When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

- I have math on Mondays and Thursdays. (Tôi có môn Tiếng Anh vào các thứ hai và thứ năm.)

Lời giải: 

 

C. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải:
 
 

1.

A: When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

B: I have math on Tuesdays. (Tôi có môn toán vào các thứ Ba.)

2.

A: When do you have English? (Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?)

B: I have English on Mondays and Fridays. (Tôi có môn Tiếng anh vào các thứ Hai và thứ Sáu.)

3.

A: Do you like art? (Bạn có thích môn mỹ thuật không?)

B: Yes, I do. (Tôi thích.)

4.

A: Are these your notebooks? (Những cái này có phải là vở của bạn không?)

B: No, they aren’t. (Không phải.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan