Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1  Underline the words that could be contracted in the short exchanges. Then rewrite these exchang using the contracted forms.

Gạch dưới những từ có thể được rút ngắn trong các cuộc trao đổi ngắn. Sau đó, viết lại các trao đổi này bằng cách sử dụng dạng rút ngắn.

1. A: Where is the shopping? Have you not done it?

B Yes, I have done all the shopping for the whole week. It is in the kitchen.

Example:

A: Where is the shopping? Have you not done it?

B Yes, I have done all the shopping for the whole week. It is in the kitchen.

Contracted forms:

Where's the shopping? Haven't you done it?

Yes, I've done all the shopping for the whole week. It's in the kitchen.

2. A:What is your new teacher like?

B: She is very caring and sympathetic.

3. A: I do not drink coffee. I would like a cup of tea, please.

B: Here you are.

4. A: There is not enough food for the guests.

B: Yes, there is! There are lots of sandwiches and cakes in the fridge.

5. A: They are not interested in playing sports.

B: I am sure they are.

6. A: Is that your puppy? It is very cute.

B: Yes. My dad has just bought it for my birthday.

7. A: What is Tom doing?

B:He is practising singing. He will take part in a singing contest.

Đáp án:

 

Full forms

Contracted forms

2

A: What is your new teacher like?

B: She is very caring and sympathetic.

A: What's your new teacher like?

B: She's very caring and sympathetic.

3

A: 1 do not drink coffee. 1 would like a cup of tea, please.

B: Here you are.

A: I don't drink coffee. I'd like a cup of tea, please.

B: Here you are.

4

A: There is not enouah food for the quests.

B: Yes, there is! There are lots of sandwiches and cakes in the fridge.

A: There isn't enough food for the guests. / There's not enough food for the guests.

B: Yes, there is! There're lots of sandwiches and cakes in the fridge.

5

AiThevare not interested in playinq sports. B: 1 am sure they are.

A:They aren't interested in playing sports./ They're not interested in playing sports.

B: I'm sure they are.

6

A: Is that your puppy? It is very cute.

B: Yes. My dad has just bought it for my birthday.

A: Is that your puppy? It's very cute.

B: Yes. My dad's just bought it for my birthday.

7

A: What is Tom doing?

B: He is practising singing. He will take part in a singing contest.

A: What's Tom doing?

B: He's practising singing. He'll take part in a singing contest.

2. Practise the exchanges with a partner. Use the contracted forms.

Thực hành các trao đổi với một người bạn. Sử dụng dạng rút ngắn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan