Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 16 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 16 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Laura is talking about her brother's first date. Choose the sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Laura đang nói về ngày hẹn hò đầu tiên của anh trai. Chọn câu (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.

Ha:                 You look excited, Laura. What's up?

Laura:            (1)__________________

Ha:                 I see ... But why are you so excited?

Laura:            (2)_________________

Ha:                 Wow! How did you do that?

Laura:            (3)_________________

Ha:                 Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura:            (4)_________________

Ha:                 Why don't you ask your best friend?

Laura:            (5) ________________

a. I introduced him to Anna, my best friend's sister. But I have a problem now.

Tôi giới thiệu anh với Anna, em gái của người bạn thân nhất của tôi. Nhưng bây giờ tôi có một vấn đề.

b. You're right. I should have thought of that. Thanks.

Bạn nói đúng. Tôi nên nghĩ về điều đó. Cảm ơn.

c. No. I think they have many things in common. But my brother wants to buy a small gift for Anna, and I don't know what she might like.

Không, tôi nghĩ họ có nhiều điểm chung. Nhưng anh trai tôi muốn mua một món quà nhỏ cho Anna, và tôi không biết những gì cô ấy có thể thích.

d. Well, my brother's going out on his first date this weekend.

Ừm, anh trai tôi sẽ ra ngoài vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình vào cuối tuần này.

e. It was me that introduced him to his date.

Đó là tôi. người đã giới thiệu anh ấy với người hẹn.

Đáp án:

1.d          2. e            3. a            4. c            5.b

2   Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin bên dưới để tạo một cuộc hội thoại mới

A and B greet each other

A: ask why B looks upset

B: tell A he / she broke up with C, a close friend, because B misunderstood that C lied to him / her

A: show sympathy and ask if B needs help

B: ask A for advice about how to reconcile with C

A: give B some advice

B: thank A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan