Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - trang 21 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Reading - trang 21 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới


1. Read the text and put the sentences in the box into the appropriate gaps in the text. There is one extra sentence that you don't need to use.

Đọc văn bản và đặt các câu trong hộp vào các khoảng trống thích hợp trong văn bản. Có thêm một câu mà bạn không cần phải sử dụng.

A. The information you get from reading will allow you to get both sides of every story before you form an opinion.

Thông tin bạn nhận được từ việc đọc sẽ cho phép bạn có được cả hai mặt của mọi chuyện trước khi bạn đưa ra ý kiến.

B. You don't have to reject people as friends to be independent.

Bạn không phải từ chối mọi người như bạn bè để được độc lập.

C. Put past mistakes behind you and learn from them.

Đặt những sai lầm quá khứ ra sau bạn và học hỏi từ chúng.

D. That is the first and most important condition to make others believe in you.

Đó là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để làm cho người khác tin tưởng vào bạn.

How to live independently is, probably, one of the questions that are most frequently asked by people, young and old. According to experts, there are a number of steps that people who want to become independent should follow. Below are some of them.

First, you should believe in yourself. (1)__________ .If you don't have faith in yourself, you will always turn to others for help every time you have to make a decision. Believing in yourself will make you trust your own decisions, even if they completely go against someone else's.

Second, get your own information. You should watch and read the news from different sources. It's important to read as much as possible, whether it is literature or daily newspapers. (2)________ . Being well-informed will keep you from being a follower and will lead to more independent thought.

Third, maintain solid friendships. (3)________ .In fact, your independence is reinforced with good friends. When your friend needs someone to talk to, be there for them, and listen to their problems with sympathetic and understanding attitude. This way, you will not only help your friends, but their stories will help you to learn how to deal with similar situations that may come up to you later in your life.

Đáp án:

1. D           2. A              3. B

2     Choose the sentence that has the closest meaning to the original sentence.

Chọn câu có ý nghĩa gần nhất với câu gốc.

1. You will always turn to others for help.

A. You will always go to others for help.

B. You will always take your turn to help others.

C. You will always wait for your turn to help others.

2. Your decisions may go against someone else's.

A: Your decisions may make someone unhappy.

B. Your decisions may be the same as someone else's.

C. Your decisions may be the opposite of someone else's.

3. You should always try to get both sides of every story.

A. You should always try to get the right and the left sides of every story.

B. You should always try to understand the different points of views expressed in every story.

C. You should always try to read every story from the beginning to the end.

4. Being well-informed will keep you from being a follower.

A. Being well-informed, you won't follow other people in doing things.

B. Being well-informed, you will keep people from following you.

C. Being well-informed, you will always follow people.

5. Your independence is reinforced with good friends.

A. Having good friends maintains your independence.

B. Having good friends makes your independence weaker.

C. Having good friends makes your independence stronger.

Đáp án:

1. A          2. C          3. B            4. A            5. C

3  Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F), or given (NG).

Đọc lại văn bản và quyết định xem những câu sau đây là đúng (T), sai (F) hay không xác định (NG).

1. You should believe in yourself so that other people will help you when you have to make a decision

2. If you believe in yourself, you won't be afraid that your decisions are different from those of other people.

3. You should watch and read news on both TV and the Internet.

4. When you have a lot of information, you can think more independently.

5. People who reject their friends are not very independent.

6. You can learn from your friends' experiences.

7. There are three steps to become independent.

Đáp án:

1. F          2. T         3. NG            4. T

5. NG       6. T          7. T

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan