Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 18 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 18 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Listen and mark (͜  )the consonant sounds that link with the vowel sounds. Then practise readin the sentences. The first linking has been done for you as an example.

Nghe và đánh dấu phụ âm liên kết với nguyên âm. Sau đó thực hành đọc các câu. Liên kết đầu tiên đã được làm cho bạn như một ví dụ

1. An͜ apple a day keeps the doctor away.

2. Independent people believe in themselves and trust their own abilities.

3. She spends an hour a day practising her English.

4. He lives on his own in a small apartment.

5. I took on family responsibilities from an early age.

Đáp án:

2   Read the paragraph below and mark (͜   ) the linked final consonants and initial vowels.

Đọc đoạn văn và đánh dấu phụ âm cuối liên kết với nguyên âm đầu

Learning to live independently sounds easy, but in reality, it isn't. You'll have to learn to deal with your probler instead of waiting for someone else to tell you what to do. Keep asking yourself questions like, ‘How col

I handle such a situation?’ Look at different options and try to solve your problems on your own. Don't lo heart if you fail once in a while. You need to know what failure feels like and how to deal with it.

Đáp án:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan