Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 17 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 17 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1  Write an online posting, using the words or phrases below to make complete sentences. Add more words, if necessary.

Viết một bài đăng trực tuyến, sử dụng các từ hoặc cụm từ bên dưới để thực hiện các câu hoàn chỉnh. Thêm từ, nếu cần thiết.

Re: I have new friends.

by Susan >> 25 Feb 20_ at 8.30 p.m.

Current mood: happy

My family / moved / town / last week / and today / first day / new school. / Everything / new: / classrooms / teachers / classmates. / At first, / I felt / lonely / knew / nobody. / stood on my own / new classmates / looking / curiously. / didn't know / what / say to break the ice. / felt / miserable.

But / everything changed / teacher / introduced / whole class / asked / monitor / help / get to know / classmates / school rules. / Carol / wonderful / monitor. / She took the initiative / show me / school. / also helped / make friends / other students. / She made sure / never alone / first day / new school.

Although / miss / old friends, / like / new school / classmates. / hope / make / good friends here.

Gợi ý đáp án:

My family moved to a new town last week and today was my first day in my new school. Everything was new: new classrooms, new teachers and new classmates. At first, I felt very lonely because I knew nobody here. I just stood on my own and my new classmates were looking at me curiously. I didn't know what to say to break the ice. I felt miserable.

But then everything changed when the teacher introduced me to the whole class and asked the class monitor to help me to get to know my classmates and the school rules. Carol is a wonderful class monitor. She took the initiative to show me around the school. She also helped me to make friends with other students. She made sure I was never alone on my first day in my new school.

Although I still miss my old friends, I like my new school and classmates. I hope I can make lots of good friends here.

2. Write another online posting, using the information in the conversation in the Speaking section (Activity 2) and your own ideas.

Viết bài đăng trực tuyến khác bằng cách sử dụng thông tin trong cuộc trò chuyện trong phần Nói (Hoạt động 2) và ý tưởng của riêng bạn.

Follow this plan:

- Title of the posting

- The writer's name and posting date

- The writer's current mood

- The writer's description of what happened

- The writer's opinion / feelings

- The writer's hope or wish

Gợi ý trả lời:

Re: I want to apologise.

Posted by Lana » 2 March 20___ at 6 p.m.

Current mood:  regretful

I don't know what to do now. Last week I had an argument with my best friend  because I thought she had lied to me. She tried to explain, but I was so angry that I refused to listen to her explanation.

 Yesterday, I happened to find out that I was wrong. I immediately called her to apologise, but this time it was her that refused to listen to me. I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years. I really hope that she will forgive me for what I have done and said to her.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan