Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 14 trang 107 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 14 phần Writing

D. WRITING

Exercise 1.Circle A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines the given words or phrases.

[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chỉ ra câukeetst hợp đúng nhất các từ và cụm từ được cho]

1. Working / WWF / we / protect / endangered / wild animals / habitats /.

A. Working WWF, we protect endangered wild animals and their habitats.

B. Working for WWF, we can protect endangered wild animals habitats.

C. Working for WWF, we protect endangered wild animals and habitats.

D. Working for WWF, we can protect endangered wild animals and their habitats.

2. UNICEF / gets / money / volunteer contributions / countries /.

A. UNICEF gets money from volunteer contributions countries.

B. UNICEF gets money from volunteer contributions many countries.

C. UNICEF gets money from volunteer contributions from many countries.

D. UNICEF gets money volunteer contributions from many countries.

3. Unsafe / water / one / reasons / millions / people / die / every year /.

A. Unsafe water is one reasons millions people die every year.

B. Unsafe water is one of the reasons millions of people die every year.

C. Unsafe water is one of reasons millions people die every year.

D. Unsafe water is one of reasons millions of people die every year.

4. We / arranged / meet / cinema / 7.30 / he / failed / turn up / .

A. We arranged to meet at cinema at 7.30 he failed to turn up.

B. We arranged to meet the cinema at 7.30, but he failed to turn up.

C. We arranged to meet at the cinema at 7.30, but he failed to turn up.

D. We arranged to meet at cinema at 7.30, but he failed to turn up. 

5. I / got / late / morning / because / alarm / go off /.

A. I got up late morning because the alarm doesn’t go off.

B. I got up late morning because alarm didn’t go off.

C. I got up late this morning because alarm didn’t go off.

D. I got up late this morning because the alarm didn’t go off.

6. Fill / application / send / us / .

A. Fill this application and send to us.

B. Fill in this application and send it to us.

C. Fill this application and send to us.

D. Fill in application and send it us.

7. We / run / out / money /.

A. We nearly run out money.

B. We nearly run of money.

C. We’ve nearly run out of money.

D. We’ve nearly run out money.

8. Martin / happy / job / because / he / get / his boss /.

A. Martin isn’t happy in job because he doesn’t get along his boss.

B. Martin isn’t happy his job because he doesn’t get with his boss.

C. Martin isn’t happy his job because he doesn’t get along with his boss.

D. Martin isn’t happy in his job because he doesn’t get along with his boss.

Answer

1. D        2.C       3. B       4. C

5. D       6. B       7. C       8. D

Exercise 2.Imagine you are invited to work as a volunteer for an international organization during your summer vacation. Which one would you like to choose: WWF, WHO or the UN? Give reasons for your choice. You may use the suggestions below to guide your writing:

- to see different places both in and outside the country

- to communicate in English

- to meet and make friends with many people

- to participate in the activities you are interested in

[ Tưởng tượng bạn được mời đến làm việc như một tình nguyện viên cho một tổ chức quốc tế trong suốt kỳ nghỉ hè. Bạn sẽ chọn tổ chức nào: WWF, WHO hay UN? Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể sử dụng những gợi ý bên dưới để viết:

- xem những nơi khác nhau trong và ngoài nước

- giao tiếp tiếng Anh

- gặp gỡ và kết bạn với nhiều người

- tham gia vào các hoạt động mà bạn yêu thích]

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan