Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Chọn phương án đúng.

Bài 7.13 trang 68 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Trong những điều khẳng định dưới đây, điều nào phù hợp với một hệ hóa học ở trạng thái cân bằng?

A. Phản ứng thuận đã dừng.

B. Phản ứng nghịch đã dừng.

C. Nồng độ các sản phẩm và nồng độ các chất phản ứng bằng nhau.

D. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau.

Giải

Chọn D.

Bài 7.14 trang 68 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào diễn đạt đúng hằng số cân bằng của phản ứng?

\({H_2}\left( k \right)\,\,\, + \,\,\,{I_2}\left( k \right)\) \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \(2HI\left( k \right)\)

A. \(K = {{{{\left[ {HI} \right]}^2}} \over {\left[ {{H_2}} \right]\left[ {{I_2}} \right]}}\)

B. \(K = {{\left[ {{H_2}} \right]\left[ {{I_2}} \right]} \over {{{\left[ {HI} \right]}^2}}}\)

C. \(K = {{{{\left[ {HI} \right]}^2}} \over {\left[ {2H} \right]\left[ {2I} \right]}}\)

D. \(K = {{{{\left[ {HI} \right]}^2}} \over {\left[ H \right]\left[ I \right]}}\)

Giải

Chọn A.

Bài 7.15 trang 68 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây có hằng số cân bằng được tính bằng biểu thức \(K = {{\left[ A \right]{{\left[ B \right]}^2}} \over {\left[ {A{B_2}} \right]}}?\)

Giải

Chọn C.

Bài 7.16 trang 68 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Phản ứng nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng:

\({H_2}\left( k \right)\,\, + \,\,{1 \over 2}{O_2}\left( k \right)\) \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \({H_2}O\left( k \right)\)\(\,\,\,\,\,\,\,\,\Delta H < 0\)

Trong các tác động dưới đây, tác động nào làm thay đổi hằng số cân bằng?

A. Thay đổi áp suất.

B. Thay đổi nhiệt độ.

C. Cho thêm O2.

D. Cho chất xúc tác.

Giải

Chọn B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan