Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.18 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.18 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Hãy tìm hằng số cân bằng của phản ứng.

Bài 7.18 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Một phản ứng thuận nghịch được trình bày bằng phương trình:

Người ta trộn bốn chất A, B, C và D, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích V không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất C trong bình là 1,5 mol.

Hãy tìm hằng số cân bằng của phản ứng.

Giải

Lượng chất C khi cân bằng là 1,5 mol. Do đó, lượng chất D là 1,5 mol; lượng chất A = lượng chất B = 0,5 mol.

Hằng số cân bằng K bằng 9.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan