Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.19 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.19 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Tính nồng độ cân bằng của các chất tham gia và tạo thành ở phản ứng.

Bài 7.19 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Tính nồng độ cân bằng của các chất tham gia và tạo thành ở phản ứng:

Nếu lúc đầu chỉ có CO và hơi nước với nồng độ [CO] = 0,1 mol/l, [H2O] = 0,4 mol/l, và hằng số cân bằng của phản ứng ở nhiệt độ đã cho là 1.

Giải

Đặt nồng độ cân bằng của CO2 là x mol/l thì nồng độ cân bằng của H2 là x mol/l, của CO là  mol/l và của H2O là   mol/l.

\(\eqalign{
& K = {{\left[ {C{O_2}} \right].\left[ {{H_2}} \right]} \over {\left[ {CO} \right].\left[ {{H_2}O} \right]}} \cr&\;\;\;\;\,= {{{x^2}} \over {\left( {0,1 - x} \right)\left( {0,4 - x} \right)}} = 1 \cr
& \Rightarrow x = 0,08 \cr} \)

Vậy nồng độ cân bằng của CO2 là 0,08 mol/l; của H2 là 0,08 mol/l; của CO là 0,02 mol/l và của H2O là 0,32 mol/l.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan