Bài 7.17 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.17 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó và nồng độ ban đầu của N2 và H2.

Bài 7.17 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng thuận nghịch: 

\({N_2} + 3{H_2}\) \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)  \(2N{H_3}\)

 đạt tới cân bằng khi nồng độ các chất như sau:

\(\eqalign{
& \left[ {{N_2}} \right] = 0,01\,\,mol/l; \cr
& \,\left[ {{H_2}} \right] = 2,0\,\,mol/l; \cr
& \left[ {N{H_3}} \right] = 0,4\,\,mol/l. \cr} \)

Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó và nồng độ ban đầu của N2 và H2.

Giải 

\(K = {{{{\left[ {N{H_3}} \right]}^2}} \over {\left[ {{N_2}} \right].{{\left[ {{H_2}} \right]}^3}}} = {{{{\left( {0,4} \right)}^2}} \over {0,01.{{\left( {2,0} \right)}^3}}} = 2.\)

Nồng độ ban đầu của nitơ là 0,21 mol/l, của hiđro là 2,6 mol/l.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan