Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.17 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.17 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó và nồng độ ban đầu của N2 và H2.

Bài 7.17 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng thuận nghịch: 

\({N_2} + 3{H_2}\) \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)  \(2N{H_3}\)

 đạt tới cân bằng khi nồng độ các chất như sau:

\(\eqalign{
& \left[ {{N_2}} \right] = 0,01\,\,mol/l; \cr
& \,\left[ {{H_2}} \right] = 2,0\,\,mol/l; \cr
& \left[ {N{H_3}} \right] = 0,4\,\,mol/l. \cr} \)

Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó và nồng độ ban đầu của N2 và H2.

Giải 

\(K = {{{{\left[ {N{H_3}} \right]}^2}} \over {\left[ {{N_2}} \right].{{\left[ {{H_2}} \right]}^3}}} = {{{{\left( {0,4} \right)}^2}} \over {0,01.{{\left( {2,0} \right)}^3}}} = 2.\)

Nồng độ ban đầu của nitơ là 0,21 mol/l, của hiđro là 2,6 mol/l.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan