Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 6 Trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.6 trên 19 phiếu

Complete the dialogues to ask for favors or to offer assistance, expressions in the box.

Complete the dialogues to ask for favors or to offer assistance. Use the expressions in the box.

Hoàn thành các cuộc đối thoại để đưa ra lời giúp đỡ hoặc nhờ giúp đỡ. Sử dụng các cụm câu dưới đây 

 

Could you help me, please?

Could you do me a favor?

Can/Could you ...?


Of course/ Certainly/ Sure 

I'm (really) sorry 

What can I do for you?

How can I help you? 

 

May I help you?

Do you need any help?

Let me help you.


Yes/No. Thank you

Yes. That's very kind of you. 

No Thank you. I'm fine.


a)

A:  Could you help me, please?

B:  What can I do for you ?

A: Can you turn on the lights for me? 

B: Certainly. 

 

b)

C: ________ for me? ( empty/ waste- basket) 

D: ________

C: Thanks. _________ of you.

c) 

E: Do __________ ? ( need/ help ) 

F: Yes. Could __________? It's heavy. 

E: No problem. 

d)

E: Do

F: Yes. Could

E: No problem.

d)

E: Let_______you. 

H: __________? 

G: Sure. 

e) 

I: Its very dark in here. 

J: How __________? 

I: _________ open _________?

J: Certainly.

Hướng dẫn giải 

a)

A: Could you help me, please?

B: What can I do for you?

A: Can you turn on the lights for me?

B: Certainly.

b)

C: Can you empty the waste-basket for me?

D: Of course!

C: Thanks. That's very kind of you.

c)

E: Do you need any help?

F: Yes. Could you carry the suitcase for me? It's heavy.

E: No problem.

d)

G: Let me help you.

H: Could you take that book for me?

G: Sure.

e)

I: It's very dark in here.

J: How can I help you?

I: Could you open the door for me?

J: Certainly.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan