Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 6 Trang 53 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Write full sentences, using the present simple or past simple.

Write full sentences, using the present simple or past simple.

a) Bao/ spend/ free time/ doing volunteer work Bao spends his free time doing volunteer work.

b) Bao/ help/ his friends in the orphanage/ play volleyball/ last week

c) Hoa and her friends/ raise fund/ for the poor/ sell/ their embroideries/ in the school student's shop

d) Song/ always/ play/ soccer/ every Saturday afternoon/, but/ last Saturday afternoon/ he/ play basketball

e) The students/ like/ take care of the trees in the parks/./ They/ plant ar\d water/ trees and flowers/ Kim Dong Park/ last weekend

f) Hung/ love/ attend the class social activities/./ He/ help/ the elderly and the street children/ every Saturday and Sunday

Hướng dẫn giải 

a. Bao spends his free time doing volunteer work.

b. Bao helped his friends in the orphanage to play volleyball last week.

c. Hoa and her friends raise fund for the poor by selling their embroideries in the school student's shop.

d. Song always plays soccer every Saturday afternoon, but last Saturday afternoon he played basketball.

e. The students like talking care of the trees in the parks. They planted and watered trees and flowers in Kim Dong Park last weekend.

f. Hung loves attending the class social activities. He help the elderly and the street children every Saturday and Sunday.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan