Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 5 Trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Change the following sentences into reported speech.

Change the following sentences into reported speech.

Đổi các câu sau sang câu gián tiếp 

Example:

"I think I have to study harder," said Quan.

Quan thought he had to study harder.

a) "I need to learn by heart 15 words before I go to school," said Nga.                                                                       

b) "How can I pronounce this word?" asked Linh.

c) "You need to practice writing more letters," said Hoang to Quyen.

d) "Listening to conversations in English is very important," said Mrs. Giang. >

e) "Which dictionary should I buy?" asked Minh.

f) "Mistakes help you to learn," said Mr. Thanh to his class.

g) "Learning a foreign language is learning how to twist your tongue again," said Allan.                                                   

h) "This is a CD that can help you improve your pronunciation," said Thomas to us.

Hướng dẫn giải 

a. Nga said (that) she needed to learn by heart 15 words before she went to school.

b. Linh asked me how he could pronounce that word.

c. Hoang told Quyen (that) she needed to practice writing more letters.

d. Mrs. Giang said (that) listening to conversations in English was very important.

e. Minh asked which dictionary he should buy.

f. Mr. Thanh told his class (that) mistakes helped you to learn.

g. Allan said (that) learning a foreign language was learning how to twist our tongue again.

h. Thomas told us that was a CD that could help us improve our pronunciatinon.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan