Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 12 Unit 5 Trang 49 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi. 

Make English Learning a Habit. Did you know it takes 21 days to form a good habit? Research shows that when you "stick to something" for three weeks in a row you are more likely to achieve your goals. This is important for language learners or anyone who wants to make a change. Those who try their best to learn English are more likely to succeed long term if they are committed to a short term goal.

How to make learning English a habit:

1. Create a specific goal - Example: Break up the four main skills (listening, speaking, reading, writing) and plan to do one hour of practice in each area at the same time every day.

2. Find a learning or motivation partner - Choose a friend to keep you on target. Your friend doesn't need to be a language learner. She can be someone who wants to start exercising. He can be someone who wants to write a novel. It is best if you both have a goal.

3. Write out how your life will change when you achieve your goal: If I improve my pronunciation, I can win the English song contest; If I improve my English, I will be able to get a scholarship.

4. Keep track of your progress - Write down your efforts in a notebook. Share your progress list with your partner.

When you reach 21 days, reward yourself! Go out for dinner or a movie or buy yourself something. It will be easier to stay on your program now that you are in the habit.

a) How long does research say it takes to form a habit?

A. 3 days                                         

B. 3 months

C. 3 weeks   

D. 21 weeks

b) A "motivation partner" is someone who______________ .

A. does the exercise every day

B. wants to write a novel

C. is a language learner

D. has a goal to share with the learner

c) The phrase "keep track of" means_____________ .

A. trying to make progress

B. making efforts

C. doing something to help you remember what has happened

D. writing in a notebook

d) One of the ways to help learners to make learning English a habit is to______________.

A. think of their life when they can speak English well

B. find someone who can write a novel in English

C. study the four main skills

D. improve their pronunciation

e) Going out for a movie is a way to_____________ .

A. win a reward

B. encourage the learner

C. make learning English a habit

D. finish a learning program

Hướng dẫn giải 

a. C                    b. D                    c. C                   d. C                      e. C

Dịch bài đọc 

Làm cho việc học tiếng Anh trở thành một thói quen. Bạn có biết phải mất 21 ngày để tạo ra một thói quen tốt? Nghiên cứu cho thấy rằng khi bạn "dính vào cái gì đó" trong ba tuần liên tiếp bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình. Điều này rất quan trọng đối với người học ngôn ngữ hoặc bất cứ ai muốn thay đổi. Những ai cố gắng hết sức mình để học Anh ngữ có nhiều khả năng thành công trong thời gian dài nếu họ cam kết đạt được mục tiêu ngắn hạn.

Làm thế nào để học tiếng Anh một thói quen:

1. Tạo ra một mục đích cụ thể - Ví dụ: Chia ra bốn kỹ năng chính (nghe, nói, đọc, viết) và lên kế hoạch thực hiện một giờ thực hành tại mỗi khu vực vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
2. Tìm một đối tác học tập hoặc động lực - Chọn một người bạn để giữ cho bạn trên mục tiêu. Bạn của bạn không cần phải là một người học ngôn ngữ. Cô ấy có thể là một người muốn bắt đầu luyện tập. Anh ấy có thể là một người muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Tốt nhất là nếu cả hai cùng có một mục tiêu.

3. Viết ra cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn đạt được mục tiêu: Nếu tôi cải tiến cách phát âm của mình, tôi có thể giành chiến thắng trong cuộc thi ca khúc tiếng Anh; Nếu tôi cải thiện tiếng Anh, tôi sẽ có thể có được một học bổng.
4. Theo dõi sự tiến bộ của bạn - Ghi lại những nỗ lực của bạn trong một cuốn sổ tay. Chia sẻ danh sách tiến bộ của bạn với người phối ngẫu.

Khi bạn thực hiện được21 ngày, tự thưởng cho mình! Đi ra ngoài ăn tối hoặc xem phim hoặc mua cho mình một thứ gì đó. Nó sẽ được dễ dàng hơn vì bạn đã rèn được thành thói quen rồi, 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan