Câu 3 Unit 10 Trang 87 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Find a word starting with “re-” to fill the gap in each of the following sentences.

Find a word starting with “re-” to fill the gap in each of the following sentences.

Tìm 1 từ bắt đầu bằng "re-" để điền vào chỗ trống 

a) I should________ these pieces of paper reuse to avoid littering. a) reuse
b) The teacher says a word and the class _____ after her. b) _______
c) Lan has gone to the library to _______ the books she borrowed last week. c) _______
d) My watch is incorrect, can you ______ it for me? d) _______
e) To prepare for the new year, my father  often ________ the house.

Hướng dẫn giải 

a) I should reuse these pieces of paper to avoid littering.

b) The teacher says a word and the class repeat after her.

c) Lan has gone to the library to return the books she borrowed last week.

d) My watch is incorrect, can you repair it for me?

e) To prepare for the new year, my father often repaints the house.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan