Câu 4 Unit 10 Trang 87 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Put the words in brackets into passive sentences.

Put the words in brackets into passive sentences.

Viết lại các từ tron ngoặc thành câu bị động.

a) (cloth bags/ use/ instead of plastic bags.)

Cloth bags are used instead, of plastic bags.

b) (milk/ contain/ paper boxes nowadays.)

_________________________________________.

c) (that beautiíul toy/ make/ from recycled paper.)

_________________________________________.

d) (dried sugar canes/ reuse/ tơ produce paper.)

_________________________________________.

e)(leftover cloths/ weave together/ to make blankets.)

_________________________________________.

f) (vegetable matter/ decompose/ and becomes fertilizers for the fields.)

_________________________________________.

g) (the market/ sweep every day/ to keep a clean environment for the neighborhood.)

_________________________________________.

Hướng dẫn giải 

a) Cloth bags are used instead of plastic bags.

b) Milk is contained in paper boxes nowadays.

c) That beautiful toy is made from recycled paper.

d) Dried sugar canes are reused to produce paper.

e) Leftover cloths are woven together to make blankets.

f) Vegetable matter is decomposed and becomes fertilizers for the fields.

g) The market is swept every day to keep a clean environment for the neighborhood.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan