Câu 6 Unit 7 Trang 64 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Complete Kate’s questions using the words given in brackets.

Complete Kate’s questions using the words given in brackets.

Hoàn thành các câu hỏi của Kate sử dụng các từ trong ngoặc.

a) Kate: (Where/you/live?)

_______________________________________?

Tom: In a house near London.

Kate: (How long/ you/ live/ there?)

_______________________________________?

Tom: For 5 years.

Kate: (Why/you/move?)

_______________________________________?

Tom: Because the house we hạd beíore was too small. We needed somewhere bigger.

b) Kate: (What/you/do?)

_______________________________________?

Tom: I work in a Computer company.

Kate: (How long/ you/ work/ there?)

_______________________________________?

Tom: Since October last year.

Kate: (What/ you/ do/ before that?)

_______________________________________?

Tom: I worked for a bank.

Hướng dẫn giải 

a. Kate:

– Where do you live?

– How long have you lived there?

– Why did you move?

b. Kate:

– What do you do?

– How long have you worked there?

– What did you do before that?


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan