Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 14 Trang 126 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.

The ancient Greeks loved to compile lists of the marvellous structures in their world. Though we think of the Seven Wonders of the Ancient World as a single list today, there were actually a number of lists compiled by different Greek writers. Antipater of Sidon, and Philon of Byzantium, drew up two of the most well-known lists. Many of the lists agreed on six of the seven items..

The final place on some lists was awarded to the Walls of the City of Babylon. On others, the Palace of Cyrus, king of Persia took the seventh position. Finally, toward the 6th century A.D., the final item became the Lighthouse at Alexandria. Since it was Greeks who made the lists it is not unusual that many of the items on them were examples of Greek culture.

The writers might have listed the Great Wall of China if they had known about it, or Stonehenge if they’d seen it, but these places were beyond the limits of their world. It is a surprise to most people to learn that not all the Seven Wonders existed at the same time. Even if you lived in ancient times you would have still needed a time machine to see all seven.

While the Great Pyramids of Egypt was built centuries before the rest and is still around today – it is the only “wonder” still intact – most of the others only survived a few hundred years or less. The Colossus of Rhodes stood only. a little more than half a century before an earthquake toppled it.

a) There is only one list of seven wonders of the world.

A. True  B. False  C.  Not  mentioned

b) What are Antipater and Philon?

A. Two most famous wonders of the world.

B. Two different lists of wonders of the world.

C. Two Greek writers.

D. Two cities with wonders of the world.

c) Which of the following sentences is true?

A. All lists of wonders of the world have the same items.

B, Most wonders of the world existed for more than a thousand years.

C. The Greek writers listed the Great Wall of China in their list of wonders.

D. Many of the listed wonders of the world are in Greek culture.

d) Which ,of these wonders still survives today?

A. The Walls of the City of Babylon

B. The Great Pyramids of Egypt

C. The Lighthouse at Alexandria

D. The Palace of Cyrus

e) What do you think a time machine would do?

A. Bringing the time to the past.

B. Moving people to ancient wonders of the world.

C. Increasing human life time.

D. Helping you to live in any time period.

Hướng dẫn giải 

a. B b. C c. D d. B e. B

Dịch bài đọc

Người Hy Lạp cổ đại thích biên soạn danh sách các cấu trúc kỳ diệu trong thế giới của họ. Mặc dù chúng ta nghĩ đến Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại như một danh sách duy nhất ngày nay, thật ra có một số danh sách được biên soạn bởi các nhà văn Hy Lạp khác nhau. Antipater của Sidon, và Philon của Byzantium, đã đưa ra hai danh sách nổi tiếng nhất. Nhiều danh sách đã đồng ý cho sáu trong số bảy mục ..

Vị trí cuối cùng trong một số danh sách đã được trao cho Walls of the City of Babylon. Còn những người khác, Cung điện của Cyrus, vua của Ba Tư chiếm vị trí thứ bảy. Cuối cùng, vào cuối thế kỷ VI, mục cuối cùng trở thành Lighthouse at Alexandria. Vì nó là người Hy Lạp đã liệt kê nên không có gì lạ khi nhiều thứ trên chúng là những ví dụ về văn hoá Hy Lạp.

Các nhà văn có thể đã liệt kê Vạn Lý Trường Thành nếu họ biết về nó, hoặc Stonehenge nếu họ nhìn thấy nó, nhưng những nơi này đã vượt quá giới hạn của thế giới của họ. Thật ngạc nhiên khi hầu hết mọi người biết rằng không phải tất cả Bảy Kỳ quan đều tồn tại cùng một lúc. Ngay cả khi bạn đã sống ở thời cổ đại bạn vẫn cần một máy thời gian để xem cả bảy.

Trong khi các Kim tự tháp lớn của Ai Cập được xây dựng hàng thế kỷ trước khi phần còn lại và vẫn còn khoảng ngày nay - đó là "kỳ quan" duy nhất vẫn còn nguyên vẹn - phần lớn những người khác chỉ sống sót vài trăm năm hoặc ít hơn. Colossus of Rhodes đứng chỉ. ít hơn nửa thế kỷ trước khi một trận động đất lật đổ nó.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan