Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 2 - Unit 3: School - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 2 - Unit 3: School trang 30 - A, B, C, D. C. Listen and put a tick or a cross. (Nghe và đặt dấu tích hoặc dấu nhân.)

A. Look and circle. (Nhìn và khoanh.)

 
 
Phương pháp: 

English: môn tiếng anh

art: môn vẽ

P.E.: môn thể dục

math: môn toán

music: môn âm nhạc

Lời giải: 

B. Look and write. (Nhìn và viết.)

 
Lời giải: 
 
 
 

1. P.E.: môn thể dục

2. music: môn âm nhạc

3. art: môn vẽ

4. math: môn toán

5. English: môn tiếng Anh

C. Listen and put a tick or a cross. (Nghe và đặt dấu tích hoặc dấu nhân.)

Bài nghe: 

1.

A: Do you like P.E.? (Bạn có thích môn thể dục không?)

B: Yes, I do. I like P.E. (Tôi thích. Tôi thích môn thể dục.) 

2.

A: Do you like art? (Bạn có thích môn vẽ không?)

B: Yes, I do. (Tôi thích.)

3.

A: Do you like English? (Bạn có thích môn Tiếng anh không?)

B: No, I don’t. (Tôi không thích.)

4.

A: Do you like math? (Bạn có thích môn toán không?)

B: Yes, I do. (Tôi thích.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải: 
 

1.

A: Do you like math? (Bạn có thích môn toán không?)

B: No, I don’t. (Tôi không thích.)

2.

A: Do you like art? (Bạn có thích môn vẽ không?)

B: Yes, I do. (Tôi thích.)

3.

A: Do you like P.E.? (Bạn có thích môn thể dục không?)

B: No, I don’t. (Tôi không thích.)

4.A: Do you like English? (Bạn có thích môn Tiếng anh không?)

B: Yes, I do. (Tôi thích.)

5.

A: Do you like music? (Bạn có thích môn âm nhạc không?)

B: Yes, I do. (Tôi thích.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan