Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 3 - Unit 3: School - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 3 - Unit 3: School trang 32 - A, B, C, D. B. nscramble and write. (Sắp xếp lại và viết.)

A. What’s next? Look and write. (Cái gì tiếp theo? Nhìn và viết.)

 
Phương pháp: 
 


Monday: thứ hai

Tuesday: thứ ba

Wednesday: thứ tư

Thursday: thứ năm

Friday: thứ sáu

Saturday: thứ bảy

Sunday: chủ nhật

Lời giải: 

B. Unscramble and write. (Sắp xếp lại và viết.)

Lời giải: 

1. Wednesday: thứ tư

2. Thursday: thứ năm

3. Friday: thứ sáu

4. Saturday: thứ bảy

C. Listen and draw lines. (Nghe và vẽ đường nối.)

Bài nghe:

1.

- When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

- I have math on Mondays and Wednesdays. (Tôi có môn toán vào các thứ hai và thứ tư.)

- Me too. I like math. (Tôi cũng vậy. Tôi thích môn toán.)

2.

- When do you have English? (Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?)

- I have English on Fridays. (Tôi có môn Tiếng anh vào các thứ sáu.)

- I don’t like English. (Tôi không thích tiếng anh.)

3.

- Do you like art? (Bạn có thích môn vẽ không?)

- Yes, I do. (Tôi thích.)

- When do you have art ? (Khi nào bạn có môn vẽ?)

- I have art on Thursdays. (Tôi có môn vẽ vào các thứ năm.)

4.

- When do you have P.E.? (Khi nào bạn có môn thể dục?)

- I have P.E. on Wednesdays and Fridays. (Tôi có môn thể dục vào các thứ tư và thứ sáu.)

- I like P.E. (Tôi thích môn thể dục.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải: 

1.

A: When do you have P.E.? (Khi nào bạn có môn thể dục?)

B: I have P.E. on Mondays and Tuesdays. (Tôi có môn thể dục vào các thứ hai và thứ ba.)

2.

A: When do you have English? (Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?)

B: I have English on Tuesdays. (Tôi có môn Tiếng anh vào các thứ ba.)

3.

A: When do you have art ? (Khi nào bạn có môn mỹ thuật?)

B: I have art on Tuesdays and Thursdays. (Tôi có môn mỹ thuật vào các thứ ba và thứ năm.)

4.

A: When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

B: I have math on Fridays. (Tôi có môn toán vào các thứ sáu.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan