Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Review and Practice - Unit 2: Family - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Review and Practice - Unit 2: Family trang 26 - A, B, C. A. Look at the table and pictures. Look at the numbers. Write the words and draw lines.(Nhìn vào bảng và tranh. Nhìn vào các số. Hãy viết từ và vẽ đường nối.)

A. Look at the table and pictures. Look at the numbers. Write the words and draw lines.

(Nhìn vào bảng và tranh. Nhìn vào các số. Hãy viết từ và vẽ đường nối.)

Lời giải: 

1. grandmother: bà 

2. cousin: em họ

3. aunt : 

4. uncle: cậu

5. brother: anh trai

6. grandfather: ông

B. Listen and circle. (Nghe và khoanh.)

Phương pháp: 

1. - Who’s he? (Anh ấy là ai?)

    - He’s my brother. (Anh ấy là anh trai tôi.)

    - What’s his name? (Anh ấy tên gì?)

    - His name is  David. (Anh ấy là David.)

2. - This is my uncle. (Đây là cậu của tôi.)

    - Hello. My name is Paul. (Chào. Tôi là Paul.)

3. - Who’s she? (Bà ấy là ai?)

    - She’s my grandmother. (Bà ấy là bà của tôi.)

    - What’s your name? (Bạn tên gì?)

    -  My name’s Mary. (Tôi tên Mary.)

Lời giải: 

C. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải: 

1. Tom: This is my mother. (Đây là mẹ của tớ.) 

    Alfie: Hi, I'm Alfie. (Cháu chào cô. Cháu là Alfie.)

    Mrs. Brown: Hi, Alfie. (Chào cháu, Alfie.) 

2. Alfie: Who’s he? (Anh ấy là ai?)

   Tom: He’s my uncle. (Anh ấy là cậu của tôi.)

  Alfie: What’s his name? (Anh ấy tên là gì?)

  Tom: His name’s Tony. (Anh ấy là Tony.)

3. Go to bed! (Đi ngủ thôi!)

4. Do your homework! (Hãy làm bài tập về nhà!)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan