Reading - Unit 8 trang 57 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 8 phần Reading

A. READING

Read the passage and circle the best answer A, B, C, or D.

[ Đọc bài và khoanh tròn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D]

Futurologists predict that many aspects of life will probably be very different in 2030. Here are the predictions about some of them.

Entertainment

TV channels will have disappeared. Instead, people will choose a programme from a “menu” and a computer will send the programme directly to the television. Today, we can use the World Wide Web to read newspaper stories and see pictures on a computer thousands of kilometres away. By 2030, music, films, programmes, newspapers, and books will come to us by the computer.

“Holographic Feedback TV” will have arrived. Holograms are pictures that have height, width and depth. Simple holograms exist today and “virtual reality” games are already popular. By 2030, we will be able to see, smell and touch the things that we see on television.

The environment

Water will have become one of our most serious problems. In many places, agriculture is changing and they are growing fruit and vegetables to export. This uses a lot of water. Demand for water will increase ten times between now and 2030 and there could be serious shortages. Some futurologists predict that water could be the cause of war if we don’t act now.

Transport

Cars will run on new, clean fuels and they will go very fast. Cars will have computers to control the speed of the car and there won’t be any accidents. Today, many cars have computers that tell drivers exactly where they are. By 2030, the computer will control the car and drive it to your destination.

Space planes will take people halfway around the world in two hours. Today, the United States Space Shuttle can go into the space and land on Earth again. By 2030, space planes will fly all over the world and people will fly from Los Angeles to Tokyo in just two hours.

Technology

Robots will have replaced people in factories. Many factories already use robots - they don’t ask for pay rises or go on strike, and they work 24 hours a day. By 2030, we will see robots everywhere - in factories, schools, offices, hospitals, shops and homes.

Medicine

Medical technology will have conquered many diseases. Today, there are electronic devices that connect directly to the brain to help people hear. By 2030, we will be able to help blind and deaf people to see and hear again.

Scientists will have discovered how to control genes. Scientists have already produced clones of animals. By 2030, scientists will be able to produce clones of people, and decide how they look, how they behave and how much intelligence they have.

1. What does the word “futurologist” in the first sentence mean?

A. a person who comes from the future

B. a person who explores the predictions and possibilities about the future

C. a person who will work in the future

D. a person who makes the future better

2. What does the clause “water could be the cause of war” in paragraph 4 mean?

A. People can fight each other for water.

B. Wars can bring people more water.

C. Water can stop wars.

D. People don’t want to have wars for water.

3. Which of the following is NOT a characteristic of cars in 2030?

A. They run on clean fuels.

B. They go very fast.

C. They are self-driven.

D. They tell people where they should go.

4. Which of the following is NOT an advantage of robots?

A. They don’t ask for pay rises. 

B. They don’t go on strike.

C. They are seen everywhere.

D. They can work 24 hours a day.

5. By 2030, medical technology will be able to do all of the following EXCEPT                 .

A. help deaf people to hear

B. help blind people to see

C. help people to connect to other people’s brain

D. help people to conquer many diseases

6. The word “clones” in the last paragraph means                 .

A. exact copies of people or animals

B. offspring of people or animals

C. siblings of people or animals

D. relatives of people or animals

7. All of the following are what will happen by the year 2030, EXCEPT                  .

A. people can smell and touch what they see on TV

B. people can travel around the world in four hours

C. people will have robots help them with housework at home

D. people will have ten times more water than they have nowadays

Answer

1.B            2. A            3. D            4. C

5. C           6. A            7. D

Dịch bài đọc:

Những nhà theo thuyết tương lai tiên đoán rằng nhiều lĩnh vực của cuộc sống sẽ rất khác trong năm 2030. Đây là những dự đoán về một trong số đó.

Giải trí

Các kênh truyền hình sẽ biến mất. Thay vào đó, con người sẽ chọn một chương trình từ một “menu” và một chiếc máy tính sẽ gửi chương trình đó trực tiếp đến truyền hình. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng trang mạng thế giới để đọc những câu chuyện trên báo và nhìn thấy những hình ảnh trên máy tính cách xa hàng ngàn km.  Năm 2030, âm nhạc, phim, chương trình, báo chí, và sách sẽ đến với chúng ta bằng máy tính.

“ TV hành ảnh ba chiều” sẽ xuất hiện. Các chương trình ba chiều là những hình ảnh có chiều cao, chiều sâu và chiều rộng. Các chương trình ba chiều đơn giản tồn tại ngày nay và những trò chơi “ trực quan” đã rất phổ biến. Đến năm 2030, chúng ta sẽ nhìn thấy, ngửi và chạm vào những thứ chúng ta nhìn thấy trên TV.

Môi trường

Nước sẽ trở thành 1 trong 4 vấn đề nghiêm trọng nhất. Ở nhiều nơi, nông nghiệp đang thay đổi và họ đang trồng trái cây và rau củ để xuất khẩu. Việc này sử dụng nhiều nước. Nhu cầu về nước sẽ tăng gấp 10 lần giữa bây giờ và năm 2030 và có thể sẽ thiếu nước trầm trọng. Một số nhà tương lai học dự đoán rằng nước có thể gây nên chiến tranh nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ.

Vận chuyển

Ô tô sẽ sử dụng nhiên liệu mới và sạch và sẽ đi rất nhanh. Ô tô sẽ có máy tính để kiểm soát tốc độ của ô tô và sẽ không có bất cứ vụ tai nạn nào. Ngày nay, nhiều ô tô có máy tính để báo cho người biết chính xác họ đang ở đâu. Đến năm 2030, máy tính sẽ kiểm soát ô tô và lái nó đến đích đến.

Máy bay không gian sẽ mang con người đi nửa vòng Trái Đất chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Ngày nay, tàu vũ trụ của Mỹ có thể đi vào không gian và hạ cánh lại trên Trái Đất. Đến năm 2030 tàu không gian sẽ bay khắp thế giới và con người sẽ bay từ Los Angeles đến Tokyo chỉ trong 2 tiếng.

Công nghệ

Người máy sẽ thay thế con người trong các nhà máy. Nhiều nhà máy đã sử dụng người máy – chúng không yêu cầu tăng lương hay bạo động, và làm việc 24 tiếng một ngày. Đến năm 2030, chúng ta sẽ thấy người máy ở khắp nơi - ở nhà máy, trường học, văn phòng, bệnh viện, cửa hàng và tại nhà.

Y học

Công nghệ y học sẽ chinh phục nhiều căn bệnh. Ngày nay, có những thiết bị điện tử cái mà kết nối trực tiếp đến não để giúp con người nghe. Đến năm 2030, chúng ta sẽ có thể giúp người mù và người điếc nhìn thấy và nghe lại.

Các nhà khoa học sẽ tìm ra cách kiểm soát gen. Các nhà khoa học đã sản xuất ra những nhân bản của động vật. Đến năm 2030, các nhà khoa học sẽ sản xuất nhân bản con người, và quyết định họ trông như thế nào, họ cư xử như thế nào và họ có bao nhiêu trí tuệ.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan